Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Organisatie

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, een museum van de Vlaamse overheid.

Op 14 mei 2008 keurde het Vlaams Parlement het gewijzigde Erfgoeddecreet goed. Met dat decreet wil de Vlaamse overheid een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor het roerend en immaterieel erfgoed stimuleren. Daarnaast wil ze ook de ontsluiting van het erfgoed bevorderen. Het Erfgoeddecreet regelt de subsidiëring voor de uitvoering van erfgoedconvenants en de subsidiëring van publicaties en projecten rond cultureel erfgoed.
Het decreet bepaalt o.a. dat de museale instellingen van de Vlaamse overheid moeten voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van een museum. Daarnaast moeten ze ook een beleidsplan (art. 8 §1) opmaken.

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is als museum erkend door de Vlaamse overheid en voldoet aan alle voorwaarden van het Erfgoeddecreet. Het KMSKA is bovendien een Dienst Afzonderlijk Beheer (DAB) en één van de wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse Overheid. Op 1 augustus 2014 werden de diensten van het KMSKA geïntegreerd in het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid.

Beter Bestuurlijk Beleid

Het project Beter Bestuurlijk Beleid is een vernieuwingsoperatie die de Vlaamse overheid transparanter en slagvaardiger moet maken. De uitwerking van Beter Bestuurlijk Beleid zit verankerd in drie decreten.

  • Het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, uitgevaardigd op 18 juli 2003, legt het organisatorisch-administratief kader vast voor het bestuurlijk beleid. Dit aan de hand van de basisbeginselen die de Vlaamse Regering eerder goedkeurde. Met dit decreet als dwingend referentiekader werd de Vlaamse overheidsstructuur hertekend.
  • Het Comptabiliteitsdecreet zorgt voor de regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies en de controle door het Rekenhof. Het decreet is de spiegel van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid. De comptabiliteitsregels zijn sterk bepalend voor alle procedures met financiële implicaties en voor de vrijheden of beperkingen in die procedures. Het Vlaams Parlement keurde het Comptabiliteitsdecreet op 29 april 2004 goed. Op 1 januari 2010 trad het decreet in werking.
  • Met het kaderdecreet Strategische Adviesraden, goedgekeurd op 18 juli 2003, reikt de Vlaamse Regering een kaderregeling aan voor een transparant, eenvoudig en doelmatig stelsel van adviesverlening bij beleidsaangelegenheden. Het decreet legt de regels vast voor de oprichting, taakomschrijving en werking van adviesraden.
  share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50