Alle artikels

Wedstrijdreglement Van Eyck quiz

Lees meer
heilige-barbara-van-nicomedie-van-eyck-kmska

Dit is het reglement bij de wedstrijd: gratis duotickets voor de expo Van Eyck in Gent

Art 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), Lange Kievitstraat 111-113 Bus 100 te 2018 Antwerpen. in samenspraak met het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK Gent); Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent

 

Deelnemingsvoorwaarden

Art 2. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is deelnemen aan de wedstrijd. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat het KMSKA ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Wedstrijdverloop

Art 3. Deelname aan de wedstrijd is gratis en gebeurt enkel via de link naar het Google Formulier dat gedeeld wordt op de website en sociale media. De deelnemer dient de quizvragen zo correct mogelijk te beantwoorden.

 

Art 4. De winnaar wordt gekozen op basis van de meest correcte antwoorden.

 

Art 5. De winnaar zal verwittigd worden via e-mail. Het resultaat van de wedstrijd kan eveneens bekend gemaakt worden via Facebook en Instagram.

 

Art 6. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren.

 

Art 7. De organisatoren behouden zich het recht om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Prijzen

Art 8. Er wordt 1 prijs verdeeld en toegekend per winnaar. In totaal worden er vijf duotickets verloot.

 

Art 9. De hoofdprijs bestaat uit een gratis duoticket voor de tentoonstelling Jan van Eyck. Een optische revolutie.in het MSK Gent 2020.

 

Art 10. Geen enkele van de prijzen is in te ruilen tegen speciën of andere voordelen in natura. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij/zij niet voor 30/04/2020, bevestigt dat hij/zij gebruik zal maken van de prijs.

Aansprakelijkheid

Art. 11. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle schade – ongeacht aard en omvang – aangericht door hun toedoen.

 

Art. 12. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de inrichters uit te sluiten.

Persoonsgegevens

Art. 13. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto)kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (Facebook, Instagram) van het KMSKA alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

 

Art. 14. De persoonsgegevens die de inrichters eventueel zouden verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Iedere deelnemer heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan er de verbetering of doorhaling van vragen.

Toezicht op wedstrijd en beslissingen

Art. 15. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de inrichters uit te sluiten.

 

Art 16. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken en/of andere). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder recht op verhaal.

 

Art. 17. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement.

 

Algemeen
De wedstrijd start op 31/01//2020 en eindigt op 07/02/2020.